Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Horská Kvilda
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti
Popis organizační struktury povinného subjektu: starosta, zastupitelstvo (místostarosta), účetní
Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení: Horská Kvilda č.p.40 PSČ 385 01, pošta Vimperk
telefon: 388 435 830, 607 952 122,
e-mail: obec@horskakvilda.eu ,
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: 26626-351/0100
Identifikační číslo organizace (IČO): 00573426
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00573426
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok: závěrečný účet za rok 2015, k nahlédnutí na obecním úřadu
Místo a způsob, jak získávat příslušné informace: Ústně či písemně na Obecním úřadě v Horské Kvildě čp. 40
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: Ústně či písemně na Obecním úřadě v Horské Kvildě čp. 40
Místo. lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: Ústně či písemně na Obecním úřadě v Horské Kvildě čp. 40 v úředních hodinách
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat: obecní úřad žádné vlastní formuláře nevyžaduje ani nevydává
Popisy postupů (návody k řešení životních situací) zde
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou poskytnuty tyto předpisy k nahlédnutí: na vyžádání na Obecním úřadě v Horské Kvildě čp. 40 v úředních hodinách
Sazebník úhrad za poskytování informací zde
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
k nahlédnutí na obecním úřadu

Platné Vyhlášky obce Horská Kvilda:

 

OBEC HORSKÁ KVILDA

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o místních poplatcích

 Zastupitelstvo obce Horská Kvilda se na svém zasedání dne 27.2.2015 usnesením č. 1/2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Horská Kvilda  zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"):

a)      poplatek ze psů,

b)      poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c)      poplatek za užívání veřejného prostranství,

d)      poplatek z ubytovací kapacity,

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce poplatku").[1]

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Horská Kvilda[2]

(2)       Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)       Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)       V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

(3)       Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)       Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího vzniku.(alt. "ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců".) Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)       Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)       Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)      za prvního psa       .........................................................................................50,- Kč,

b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......................................100,- Kč,

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1)       Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].

ČÁST III.

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)       Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.[6]

(2)       Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.[7]

Čl. 9

Ohlašovací povinnost

(1)       Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 10 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

(3)       Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[8]

Čl. 10

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu,13,- Kč.

Čl. 11

Splatnost poplatku

 

(1)       Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku pololetně nejpozději do 31.7. resp. 31.1. příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

.

Čl. 12

Osvobození a úlevy

(1)       Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.[9]

 

 

ČÁST IV.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 13

Předmět poplatku, poplatník

(1)       Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[10]

(2)       Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[11]

Čl. 14

Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou v majetku obce Horská Kvilda

Čl. 15

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 14 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)       Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

(3)       Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 17

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)      za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ......................................................................................................................10,-Kč

b)      za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje.............10,-Kč

c)     zařízení sloužících pro poskytování prodeje................................................50,-. Kč

d)      za umístění stavebního zařízení .................................................................10,-.    Kč

e)     za umístění reklamního zařízení ...............................................................100,-. Kč

f)      za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí......................100,-  Kč

g)      za umístění skládek ....................................................................................10,-.   Kč

h)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa ........................................................     Kč

i)        za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ...................................10,-.   Kč

j)        za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .................................10,-   Kč

k)      za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .................................100    Kč

l)        za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl...............................................................................................................10,-     Kč.

(2)       Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa………………………………..1000,- Kč/rok

 

Čl. 18

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:

a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)      při užívání veřejného prostranství po dobu 8 dnů nebo delší nejpozději do 60 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství .

(2)       Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 19

Osvobození a úlevy

(1)       Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[12],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[13].

 

 

 

ČÁST V.

poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 20

Předmět poplatku a poplatník

(1)       Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[14]

(2)       Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.[15]

Čl. 21

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 47 této vyhlášky.

(3)       Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[16]

Čl. 22

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč

Čl. 23

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný pololetně nejpozději do 31.7. resp. 31.1. příslušného kalendářního roku.

Čl. 24

Osvobození a úlevy

(1)       Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[17]

 

 

ČÁST VI.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 25

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)       V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[18]

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2)       Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[19]

(3)       Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[20]

Čl. 26

Navýšení poplatku

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[21]

(2)       Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[22]

(3)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[23]

Čl. 27

 

Přechodná a zrušovací ustanovení

(1)  Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

(2)   Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcíchze dne 11.7.2003.

Čl. 52

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  patnáctým dnem po dni vyhlášení.[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích")

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst.3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8] § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[9] § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[10] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[12] § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[13] § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

[14] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[15] § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[16] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[17] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[18] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[19] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[20] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[21] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[22] § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[23] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

OBEC Horská Kvilda

Obecně závazná vyhláška obce Horská Kvilda  č. 2/2015  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horská Kvilda

Zastupitelstvo obce Horská Kvilda se na svém zasedání dne 27.2.2015 usnesením č. 1/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horská Kvilda, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

 

a) Biologické odpady 

          b) Papír,

c) Plasty včetně PET lahví, nápojové kartony

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Nebezpečné komunální odpady,

g) Objemný odpad,

h) Směsný komunální odpad.

 

 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na pozemku p.č.94/14 v k.ú. Horská Kvilda ve vlastnictví obce ( za budovou OÚ Horská Kvilda).

 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a) Papír, barva modrá

b) Plasty, PET lahve, barva žlutá

c) Sklo, barva zelená,

 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 5) Sběr kovú a biologického odpadu je zajišťován Sběrným dvorem ve Vimperku, s kterým má obec podepsanou smlouvu.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1)Sběr nebezpečných složek komunálního odpaduje zajišťován Sběrným dvorem ve Vimperku, s kterým má obec podepsanou smlouvu.

 

2) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a

tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …).

 

2)Sběr objemného odpadu je zajišťován Sběrným dvorem ve Vimperku.

 

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby(např. popelnice, kontejnery, igelitové pytle)určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné použít Sběrný dvůr ve Vimperku.

 

 

 

Čl. 8

 

::2014 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ...::